Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet 1 - 1924

Hakimiyet-i Milliye

Cumhuriyet 24 - 1924